Home | Contact NUI  

 

26 March 2023  


Folúntas OÉ: Ceann Airgeadais agus Riaracháin

27.09.2022

Ceann Airgeadais agus Riaracháin
(conradh cuspóir seasta ar feadh 3 bliana)

Ollscoil chónaidhmeach is ea Ollscoil na hÉireann ina bhfuil ceithre chomhollscoil agus roinnt institiúidí ardoideachais cónasctha eile. I gcroílár na hollscoile cónaidhmí, feidhmíonn OÉ mar fhóram do na comhaltaí, cuireann sí seirbhísí ar fáil dóibh siúd agus dá gcéimithe, agus déanann sí bainistíocht ar chláir agus ar chartlanna lárnacha na hOllscoil. Cuireann OÉ réimse leathan de ghníomhaíochtaí ar bun freisin d’fhonn an léann agus an taighde a chothú agus d’fhonn cur le dul chun cinn oideachais, cultúrtha, sóisialta agus eacnamaíochta.

An ról

Tugann an post seo deis uathúil taithí a fhorbairt agus a thógáil i suíomh bainistíochta sinsearach, ag tacú leis an gCláraitheoir agus leis an bhFoireann Ardbhainistíochta “FA” thar raon gníomhaíochtaí acadúla agus oibríochtúla gaolmhara lena mbaineann an ollscoil.

I gcomhthéacs Phlean Straitéiseach na hOllscoile 2023-2027, beidh deis ag an té a cheapfar cur le cur i bhfeidhm leanúnach beartais agus le forbairt straitéiseach OÉ. Beidh ról ceannaireachta acu i bhfeabhsú agus i leathnú an réimse seirbhísí a sholáthraíonn OÉ agus in éifeachtúlacht na heagraíochta a mhéadú.

Is ról ilghnéitheach é agus beidh freagrachtaí ar an té a cheapfar sna réimsí seo a leanas:

 1. tacú le coistí rialachais, airgeadais agus bainistíocht infheistíochta na hOllscoile, le hullmhú tuarascálacha agus páipéir fhaisnéise eile de réir mar is gá;

 2. bainistíocht ar chúrsaí foirne agus ar shaincheisteanna ceangailte le hAcmhainní Daonna de réir threoirlínte an rialtais agus dea-chleachtais na hearnála;

 3. bainistiú scéimeanna pinsin na hollscoile, le soláthar faisnéise agus seirbhísí gaolmhara a chur san áireamh do chomhaltaí;

 4. bainistíocht agus tuairisciú feidhmíochta ar phunann sócmhainní agus infheistíochtaí na hOllscoile;

 5. idirchaidreamh a dhéanamh le geallsealbhóirí ollscoile ag gach leibhéal, le Ranna Rialtais, Iniúchóirí Reachtúla, Seachtracha agus Inmheánacha, a chur san áireamh ach gan a bheith teoranta dóibh sin;

 6. tacú le comhghleacaithe maidir le clár dámhachtainí OÉ a riaradh;

 7. buiséid agus réamh-mheastacháin rollacha a dhréachtú chun cabhrú leis an FA i riaradh gnóthaí na hollscoile;

 8. córais tuairiscithe airgeadais, párolla agus cuntasaíocht na hollscoile a bhainistiú agus a chothabháil;

 9. sreabhadh airgid na hollscoile a bhainistiú, le infháltais ó bhall-institiúidí, ranna rialtais, baill den phobal agus geallsealbhóirí eile a chur san áireamh ;

 10. caiteachas na hollscoile a bhainistiú de réir na dtreoirlínte um Sholáthar agus Luach ar Airgead is fearr;

 11. cuntais Reachtúil agus Ciste Iontaobhais agus dearbhuithe gaolmhara a dhréachtú de réir cóid chleachtais na hearnála agus ciorcláin rialtais ábhartha;

 12. dualgais chánach na hollscoile a chomhlíonadh faoi gach ceannteideal, le measúnú ar fhorbairtí leanúnacha cánachais chomh fada agus a d’fhéadfadh tionchar a bheith acu ar an ollscoil a chur san áireamh;

 13. tuairisciú foirmiúil do Ranna agus Gníomhaireachtaí Rialtais de réir mar is gá;

 14. nósanna imeachta airgeadais inmheánacha a nuashonrú agus a athnuachan de réir an chleachtais is fearr;

 15. bainistiú áiseanna ollscoile agus maoirsiú comhghleacaithe oibre agus conraitheoirí seachtracha ina leith seo;

 16. cuidiú le riarachán na dtoghchán a reáchtálann OÉ go tréimhsiúil;

 17. nithe ábhartha eile a thagann aníos.

 18.  

  Má tá fiosruithe ar bith eile agat maidir leis an bpróiseas iarratais, déan teagmháil le r-phost: registrar@nui.ie nó ar an teileafón: 01 439 2424

Treoracha Iarratais:

Ní mór iarratais chríochnaithe a chur isteach trí ríomhphost: personnel@nui.ie nó is féidir cóip chrua a sheoladh isteach:

Oifig an Chláraitheora,
Ollscoil na hÉireann,
49 Cearnóg Mhuirfean,
Baile Átha Cliath D02 V583.

Ní mór a bheith curtha leis an iarratas:

 1. Foirm iarratais OÉ líonta amach
  (curtha ar fáil)

 2. Litir Chumhdaigh
  (faoi bhráid an Chláraitheora, ag míniú go bhfuil na cáilíochtaí/scileanna cuí ar do thoil agat)

 3. Curriculum Vitae
  (bíodh beirt agus a sonraí teagmhála curtha san áireamh mar mholtóirí ó iar-fhostaíocht agat)

Is é an dáta deiridh chun iarratais a fháil 5in Dé hAoine, 14 Deireadh Fómhair 2022.

Download


 

« Previous